Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosti CLAUDE s.r.o., prevádzka Mini potraviny Stanica

Preambula

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy spoločnosti CLAUDE s.r.o., so sídlom Staničné námestie 11, 040 01 Košice, IČO: 36 778 486, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.:19831 /V (ďalej len „CLAUDE s.r.o.“ alebo „predávajúci“) a jej zákazníkov (ďalej len „kupujúci“) (predávajúci a kupujúci spoločne ďalej len „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná strana“) pri nákupe produktov prostredníctvom internetového obchodu prevádzkovaného spoločnosťou CLAUDE s.r.o. na internetovej stránke www.nakupnastanici.online a pri dodávke a predaji produktov, prostredníctvom kúpnej alebo akejkoľvek inej súvisiacej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou CLAUDE s.r.o. a kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu (ďalej len „zmluva“), ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto VOP. Zmluva a VOP upravujú vzťah predávajúceho a kupujúceho pri kúpe a dodaní produktu, ktorý je definovaný v zmluve (ďalej len „produkt“ alebo „tovar“). Tieto VOP sú k dispozícii na jednotlivých portáloch predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Kontakty: CLAUDE s. r. o., Staničné námestie 11, 040 01 Košice – prevádzka Mini potraviny Stanica

Zákaznícka linka: tel.: 0948 779 640

Odberné miesto: Staničné námestie 11, 040 01 Košice – prevádzka Mini potraviny Stanica

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170.

Zákazníkom je spotrebiteľ, resp. kupujúci, ktorý je v súlade s § 15 ods. 1 zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov osoba starší ako 16 rokov.

Spotrebiteľom je Zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Vyššia moc je skutočnosť spočívajúca v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti.

Internetový obchod má význam ako je tento uvedený v preambule vyššie.

Objednávka má význam ako je tento uvedený v bode 1.4. týchto VOP.

Pod Tovarom podliehajúcemu rýchlej skaze sa pre účel týchto VOP myslia najmä: mliečne výrobky, pečivo, mäsové výrobky, jogurty, termixy, rybie šaláty, mäsové výrobky vákuovo balené alebo bagety.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zák. č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi (ďalej aj „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“).

Kupujúci odoslaním objednávky v zmysle týchto VOP potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia o prijatí objednávky na zadanú e-mailovú adresu.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kupujúci vyjadruje súhlas s tým, že potvrdenie z elektronickej pokladne obsahujúce základné údaje zmluvy, dostane kupujúci na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte alebo e-mailovú adresu ktorá je zadaná pri vyplnení jednorazovej objednávky bez vytvorenia zákazníckeho účtu a účtenku podľa príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu a daňový doklad dostane zákazník pri prevzatí nákupu na predajni.

Predaj tovaru v internetovom obchode je určený výlučne pre kupujúceho, ktorý tovar kupuje výlučne mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca výkonu povolania, a ktorý sa na účely DPH nepovažuje za zdaniteľnú osobu. Práva vyplývajúce z týchto VOP prislúchajú výlučne spotrebiteľom. Tieto VOP sa preto nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania. Všetok tovar predávaný v internetovom obchode je určený pre konečného spotrebiteľa a nie na účely podnikateľskej činnosti.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty ponúkané na internetovom obchode predávajúceho a uvedené v platnom a účinnom zozname spolu s príslušnými cenami predávajúceho a to najmä potraviny, alkoholické a nealkoholické výrobky a drogéria.

I. Kúpna zmluva

  1. Kupujúci si môže objednať tovar ponúkaný prostredníctvom internetového obchodu dostupného na stránke www.nakupnastanici.online.
  2. Pre úspešné vytvorenie elektronickej objednávky sa vyžaduje registrácia a založenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.nakupnastanici.online alebo vytvorenie jednorazovej objednávky bez vytvorenia zákazníckeho účtu, pre jednorazové vykonanie objednávky a to vyplnením požadovaných údajov do elektronického formuláru (v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt) (ďalej len ,,jednorazová objednávka“). Pri registrácií a zriadení zákazníckeho účtu alebo vykonaní jednorazovej objednávky, a taktiež pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať pravdivé a úplné údaje. Údaje uvedené v zákazníckom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene týchto údajov zmeniť aj v zákazníckom účte. Predávajúci nie je povinný preverovať správnosť údajov kupujúceho.
  3. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť o údajoch potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený zrušiť zákaznícky účet a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci poruší svoje povinnosti zo zmluvy. Kupujúci taktiež berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite.
  4. Kúpnou zmluvou je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá na diaľku (výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, v zmysle ktorej vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.
  5. Zmluva vzniká zaplatením kúpnej ceny a súčasným potvrdením o prijatí objednávky tovaru predávajúcim.
  6. Služba internetového obchodu je prístupná každý deň 7 dní v týždni ( pondelok – nedeľa ). V čase od 05:30 hod do 20:00 hod je tovar dodávaný a je možné jeho vyzdvihnutie. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť dni, počas ktorých nebude dodávať Tovar. O tejto skutočnosti bude informovať kupujúcich na svojej internetovej stránke.
  7. Potvrdením objednávky vzniká povinnosť predávajúceho dodať tovar kupujúcemu v zmysle potvrdenej objednávky. V zmysle týchto VOP sa pod dodaním rozumie aj jeho naskladnenie.
  8. Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru, ktorý chce kúpiť (určeného čo do množstva a druhu), kliknutím na príslušné tlačidla „Pridať do košíka“ a následným riadnym vyplnením elektronického objednávkového formulára na webovom rozhraní internetového obchodu, ktorý (elektronický formulár) elektronicky odošle predávajúcemu.
  9. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu zaškrtnutím príslušného políčka pre súhlas s týmito VOP a kliknutím na príslušné tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“, čím vysloví súhlas s týmito VOP. Pri objednávke kupujúci môže taktiež zaškrtnúť políčko ,,Súhlasím s použitím tejto e-mailovej adresy na marketingové účely.“, čím vysloví súhlas so zasielaním e-mailov, týkajúcich sa marketingového účelu zo strany spoločnosti CLAUDE s.r.o. na e-mailovú adresu, ktorú zadal vo formulári.
  10. Následne bude kupujúci presmerovaný na platobnú bránu, v ktorej si kupujúci vyberie spôsob platby. V platobnej bráne má kupujúci na výber z troch možností uhradenia kúpnej ceny a to:
   1. uhradenie kúpnej ceny platobnou kartou – online, prostredníctvom platobnej brány,
   2. uhradenie kúpnej ceny na dobierku pri prevzatí objednávky,
   3. uhradenie kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho.
  11. Ak si kupujúci vyberie možnosť uhradenie kúpnej ceny platobnou kartou – online prostredníctvom platobnej brány, súčasťou e-mailu, ktorý bude následne zaslaný zákazníkovi, bude:
   1. potvrdenie o prijatí objednávky,
   2. potvrdenie o prijatí platby,
   3. aktuálne VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok predávajúceho.
  12. Ak si kupujúci vyberie možnosť uhradenia kúpnej ceny na dobierku, súčasťou potvrdzujúceho e-mailu bude:
   1. potvrdenie o prijatí objednávky,
   2. preddavková faktúra,
   3. informácia o tom, že kúpnu cenu je potrebné uhradiť na dobierku,
   4. aktuálne VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok predávajúceho.
  13. Pri objednávke na dobierku bude preddavková faktúra pribalená k objednanému tovaru.
  14. Ak si kupujúci vyberie možnosť uhradenia kúpnej ceny prevodom na účet predávajúceho, súčasťou e-mailu, ktorým sa potvrdzuje prijatie objednávky bude:
   1. informácie o čísle účtu v tvare IBAN, na ktorý je potrebné uhradiť kúpnu cenu, spolu s variabilným symbolom a ďalšími informáciami
   2. potvrdenie o prijatí objednávky,
   3. informácia o tom, že kúpnu cenu je potrebné uhradiť do 5 (slovom piatich) pracovných dní,
   4. aktuálne VOP, formulár na odstúpenie od zmluvy a reklamačný poriadok predávajúceho.
  15. Okrem informácii uvedených v bodoch 1.11, 1.12. a 1.14 obsahuje potvrdenie o prijatí objednávky údaje: o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, o konečnej cene tovaru a zaplatení, prípadne spôsobe úhrady kúpnej ceny, o objednanom tovare, predpokladanom termíne doručenia objednaného tovaru a podobne.
  16. Po spracovaní objednávky predávajúci doručí kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú má kupujúci uloženú v zákazníckom účte alebo ktorú zadal pri jednorazovej objednávke, potvrdenie o odoslaní objednaného tovaru.
  17. Potvrdenie o odoslaní tovaru obsahuje údaje: o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy; o mieste, kde má byť tovar dodaný; o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri) a prípadne iné údaje. Súčasťou potvrdenia o odoslaní tovaru bude PIN kód, ktorým sa kupujúci preukáže na odbernom mieste pri prevzatí tovaru.
  18. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu, a to predovšetkým s osobami, ktoré podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu, alebo si objednali tovar v rozsahu, ktorý prekračuje obvyklé množstvá, ktoré môže bežná domácnosť rozumne spotrebovať.
  19. V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené potvrdenie o prijatí objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za nesprávne vyplnenú a predávajúci ju neakceptuje a nie je ňou viazaný.
  20. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že dostupnosť tovaru prezentovaného v rámci internetového obchodu je naviazaná na skladové zásoby predávajúceho a predávajúci preto negarantuje dostupnosť tovaru. V prípade, že si kupujúci objedná tovar, ktorý nie je dostupný u predávajúceho, zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty správu o nedostupnosti tovaru. V prípade, ak nastane situácia opísaná v tomto bode týchto VOP, nie je predávajúci povinný akceptovať elektronickú objednávku a nie je ňou viazaný.
  21. Pokiaľ nastane situácia, že tovar uvedený v potvrdenej objednávke alebo jeho časť je nedostupný a kupujúci už uhradil cenu za ním objednaný tovar, platí, že kúpna zmluva sa v časti potvrdenej objednávky, ktorú nie je možné zo strany predávajúceho dodať, ruší od počiatku a predávajúci je povinný kúpnu cenu alebo jej alikvotnú časť v rozsahu potvrdenej objednávky, ktorú nemôže splniť, vrátiť do 15 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru a to rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o nedostupnosti tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke. Kupujúci sa s predávajúcim môže dohodnúť na inom spôsobe riešenia nedostupného tovaru na základe potvrdenej objednávky.
  22. V prípade, ak po potvrdení objednávky nedošlo k úhrade kúpnej ceny a predávajúci zistí, že tovar uvedený v potvrdenej objednávke alebo jeho časť je nedostupná, má predávajúci právo zrušiť potvrdenú objednávku. Predávajúci je povinný bezodkladne informovať kupujúceho o nedostupnosti tovaru uvedeného v potvrdenej objednávke a o zrušení potvrdenej objednávky alebo jej časti a to prostredníctvom e-mailu.
  23. V prípade, ak kupujúci dodatočne zistí nezrovnalosti medzi odoslanou objednávkou a potvrdením zaslaným predávajúcim, môže o tom upovedomiť predávajúceho prostredníctvom kontaktovania zákazníckeho servisu na tel. čísle 0948 779 640 alebo na e-mailovej adrese: eshop@nakupnastanici.online.
  24. Platnú a účinnú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
  25. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej desiatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
  26. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

II. Dodanie tovaru

  1. Zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí predávajúcemu cenu.
  2. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení.
  3. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, a je dostupný na sklade, bude dodaný do 24 hodín od doručenia e-mailu, ktorým sa potvrdzuje prijatie objednávky, v súlade s časom, ktorý si kupujúci vybral pri zadaní objednávky. Tovar je možné si prevziať počas prevádzkových hodín. Objednávka, vykonaná 1 hodinu pred skončením prevádzkových hodín bude dodaná nasledujúci deň v rámci prevádzkových hodín. Objednávka vykonaná pred začatím prevádzkových hodín, bude pripravená na prevzatie najskôr 1 hodinu po začatí prevádzkových hodín.
  4. Ak niektorý z objednaného tovaru, nie je dostupný, alikvotná časť kúpnej ceny, za tovar, ktorý nie je dostupný bude vrátená kupujúcemu, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru.
  5. Po úhrade kúpnej ceny predávajúci bezodkladne pripraví tovar v súlade s požiadavkami kupujúceho stanovenými v objednávke aby si ho kupujúci mohol prevziať v odbernom mieste.
  6. V prípade dobierky začne lehota dodania podľa bodu 2.3 plynúť od akceptovania návrhu kupujúceho na uzatvorenie zmluvy v zmysle bodu 1.6 týchto VOP.
  7. Tovar bude dodaný na odbernom miestne predávajúceho. Akonáhle bude tovar pripravený na vyzdvihnutie, bude o uvedenom kupujúci informovaný elektronicky prostredníctvom potvrdenia o pripravení a vyzdvihnutí objednávky.
  8. Tovar je dodávaný každý deň, 7 dní v týždni od 5:30 hod do 20:00 hod.
  9. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému nenesie spoločnosť CLAUDE s.r.o. zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.
  10. Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho pripraví na odber kupujúcemu na mieste dodania ktorým je sídlo predávajúceho na adrese: Staničné námestie 11 – prevádzka Mini potraviny Stanica.
  11. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v predošlom bode. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie.
  12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru prevzatím tovaru na odbernom mieste.
  13. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar, ako aj jeho obal, pri jeho prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť ihneď. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.
  14. O povinnosti zadefinovanej v bode 2.10. bude kupujúci taktiež upozornený na odbernom mieste a to písomným oznamom, ktorý bude zverejnený na viditeľnom mieste na prevádzke.
  15. Ak nie je dohodnuté, ako ma byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu.
  16. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

III. Cena

  1. Pred tým, ako kupujúci odošle záväznú elektronickú objednávku je predávajúci povinný bezprostredne pred odoslaním objednávky kupujúcemu výslovne, jednoznačne a zrozumiteľne uviesť informáciu ohľadne hlavných vlastností vybraného tovaru, celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce:

a) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. nezohľadňuje nákupnú cenu),

b) u ceny tovaru chýba alebo je navyše jedna či viac číslic,

c) zľava na tovaru presahuje viac ako 50%, bez toho aby tovar bol súčasťou zvláštnej marketingovej kampane či výpredajovej akcie označenej špeciálnym symbolom.

  1. Predávajúci upozorňuje, že informačný systém uvádza aj u tovaru so zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že sa jedná o tovar zlacnený, resp. tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar zlacnený alebo či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je z uvedeného dôvodu kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a správnosť ceny si overiť.
  2. Predávajúci má povinnosť zabezpečiť, aby kupujúci výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou elektronickej objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  3. Pre odoslanie objednávky je potrebné, aby kupujúci stlačil tlačidlo označené ako ,,objednávka s povinnosťou platby“ alebo tlačidlo označené podobným významom vyjadrujúcim skutočnosť, že podanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
  4. Doklad z elektronickej registračnej pokladne bude priložený (dodaný) spolu s tovarom pre kupujúceho.
  5. Predávajúci je oprávnený upraviť ním ponúkanú cenu, najmä, nie však výlučne, v prípade:
 1. zmeny dodacích poplatkov (cla, dovozných poplatkov alebo iných colných poplatkov)
 2. zmeny aktuálnej trhovej ceny v Slovenskej republike
 3. zmeny dopravných nákladov
 4. významnej zmeny iných faktorov s vplyvom na stanovenie cien (medzinárodných alebo nákupných cien, menových kurzov, nedostatku produktov, zmeny nákladov pri zadávaní verejných zákaziek v dôsledku zákonných požiadaviek a pod.)

3.8. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude kupujúci bezodkladne informovaný.

IV. Platobné podmienky

  1. Platba sa vykonáva výlučne v mene EUR, pričom kupujúci je oprávnený si zvoliť jeden zo spôsobov platby.
  2. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 1. platba cez internetové rozhranie poskytovateľa platobných služieb (platobnou kartou on-line),
 2. prevodom na účet Predávajúceho, pričom okamihom zaplatenia za rozumie pripísanie kúpnej ceny na účet Predávajúceho,
 3. na dobierku pri doručení tovaru v odbernom mieste na adrese Staničné námestie 11,Košice 040 01 prevádzka Mini potraviny Stanica.
  1. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia kúpnej ceny a súčasného prevzatia na odbernom mieste zo strany kupujúceho vo vlastníctve predávajúceho.
  2. Po prijatí platby predávajúcim, predávajúci zašle e-mailom Potvrdenie o prijatí platby kupujúcemu spolu s PIN kódom, ktorým sa kupujúci musí preukázať pri prevzatí tovaru v odbernom mieste. PIN kód, slúži na identifikovanie objednávky pri prevzatí tovaru v odbernom mieste.

V. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

  1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný formulár o odstúpení od zmluvy predávajúcemu, s výnimkou tovaru.
  2. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s § 7 ods. 6 písm. d) zákona č. 102/2014 Z. z. nemá právo na odstúpenie od zmluvy pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze t. j. potraviny, ovocie, zelenina a pod. s výnimkou tovaru, ktorý môže vzhľadom na svoju povahu byť neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, s výnimkou tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvody ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol porušený.
  3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
  4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je kupujúcemu zaslaný e-mailom, ktorým sa potvrdzuje prijatie objednávky a tým mu bude daný k dispozícii.
  5. Formulár na odstúpenie je taktiež zverejnený na webovej stránke www.nakupnastanici.online a tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP ako Príloha č. 1.
  6. Kupujúci odošle vyplnený formulár elektronicky, v prípade ak má vytvorený zákaznícky účet.
  7. V prípade, ak kupujúci zašle formulár poštou, zašle formulár spolu s tovarom a to na adresu: Staničné námestie 11, 040 01 Košice. – prevádzka Mini potraviny Stanica.
  8. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva, súvisiaca so zmluvou od ktorej odstúpil.
  9. Tovar je kupujúci povinný vrátiť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, úplný s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote v akom ho prevzal.
  10. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.
  11. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. kozmetika, drogistické výrobky a pod.), potom je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.
  12. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy a vrátenia tovaru všetky peňažné prostriedky, vo vzťahu ku ktorému kupujúci odstúpil od zmluvy. Vrátenie peňažných prostriedkov sa uskutoční rovnakým spôsobom, ako sa uskutočnila úhrada ceny, za predpokladu, že kupujúci nepožiada o iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov a predávajúci s uvedeným spôsobom vrátenia peňažných prostriedkov bude súhlasiť.
  13. Predávajúci nie je ale povinný vrátiť peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci vráti tovar predávajúcemu alebo hodnoverným spôsobom preukáže, že tovar riadne odoslal predávajúcemu.
  14. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci.

VI. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP.
  2. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom ako sa uskutočnila úhrada kúpnej ceny.
  3. V prípade, ak si kupujúci neprevezme tovar na odbernom mieste, tak v prípade potravín podliehajúcej rýchle skaze do 24 hodín a v prípade ostatného tovaru do 3 dní odo dňa Potvrdenia o pripravení a vyzdvihnutí si tovaru sa kúpna zmluva zaniká od počiatku. Kúpna cena bude kupujúcemu vrátená spôsobom, akým ju uhradil do 3 dní odo dňa neprevzatia si tovaru kupujúcim v stanovenej lehote podľa bodu 6.2. Ak je súčasťou objednávky aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, vzťahuje sa lehota na prevzatie tovaru – 24 hodín a to na celú objednávku.
  4. Predávajúci je taktiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v časti, týkajúcej sa tovaru, ktorý bol kupujúcim objednaný, ale nenachádza sa v sklade. Ak niektorý z objednaného tovaru, nie je dostupný, alikvotná časť kúpnej ceny, za tovar, ktorý nie je dostupný bude vrátená kupujúcemu, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia správy o nedostupnosti tovaru.

VII. Osobitné ustanovenia

  1. Zmluvné strany za zaväzujú robiť svoje vyhlásenia týkajúce sa výkonu svojich práv a plnenia svojich povinností na základe zmluvy vždy písomne a poslať takéto vyhlásenia druhej zmluvnej strane e-mailom, faxom alebo doporučeným listom s doručenkou. Všetky e-maily zaslané zmluvnými stranami navzájom – u ktorých je potvrdené prevzatie – sa považujú za doručené v deň prijatia. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako odosielateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným podpisom potvrdila na kópii doručovanej písomnosti alebo na osemnásty (18.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná aspoň na doporučenú poštovú prepravu pri doručovaní prostredníctvom aspoň doporučenej listovej zásielky a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia takejto písomnosti, ibaže neúspešnosť doručenia žiadnym spôsobom nespôsobil adresát. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala.
  2. Kupujúci je povinný písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu svojich údajov (najmä zmenu v jeho mene a priezvisku/názve spoločnosti, trvalého bydliska/sídla, priestor, priestoroch pobočky, výkonných úradníkov, číslo bankového účtu alebo daňové identifikačné číslo), najneskôr v deň, keď táto zmena nadobudne účinnosť. Uvedeným nie je dotknuté ustanovenie bodu 1.2 týchto VOP.
  3. Kupujúci nie je oprávnený využívať služby www.nakupnastanici.online k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto VOP. Kupujúci nesmie služby www.nakupnastanici.online využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných predávajúcim alebo jeho partnermi, alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Kupujúci nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb www.nakupnastanici.online, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných predávajúcim.
  4. Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať predávajúceho, ak bol na majetok vyhlásený konkurz, začala proti nemu exekúcia alebo exekučné konanie alebo nastali také okolnosti, ktoré môžu ohroziť realizáciu Zmluvy alebo uspokojenie pohľadávok predávajúceho. Kupujúci zodpovedá za všetky straty a škody vyplývajúce z nedodržania alebo omeškania pri splnení si tejto povinnosti.
  5. Za účelom realizácie Zmluvy bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

VIII. Záverečné ustanovenia

  1. Ak ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa kedykoľvek stane neplatným alebo nevykonateľným v akomkoľvek ohľade, platnosť a vykonateľnosť zostávajúcich ustanovení týchto VOP tým nebude dotknutá ani narušená.
  2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe písomnej dohody oboch Zmluvných strán.
  3. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú rokovať o nahradení akéhokoľvek neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia novým ustanovením, pričom tieto nové ustanovenia sa budú čo najviac blížiť významu tých neplatných alebo nevykonateľných ustanovení, ktoré sa nimi nahrádzajú. Uvedeným nie je dotknuté právo predávajúceho na zmenu týchto VOP postupom podľa bodu 8.8 týchto VOP.
  4. Právne vzťahy výslovne neupravené vo VOP alebo v zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ako aj ďalšími príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré medzi nimi vzniknú, budú prednostne riešené vzájomnou dohodou (mimosúdne urovnanie). V prípade, že medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
  6. Tieto VOP platia, ak nie je výslovne medzi zmluvnými stranami písomne dohovorené niečo iné alebo pokiaľ z príslušnej právnej úpravy nevyplýva niečo iné. Osobitné podmienky uvedené v Zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Tieto VOP platia tiež vtedy, ak sú na objednávkach kupujúceho uvedené podmienky iné s výnimkou, že tieto boli predávajúcim písomne uznané.
  7. Potvrdením tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito VOP, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
  8. Spoločnosť CLAUDE s. r. o. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zmeniť/doplniť tieto VOP. Nové aktualizované znenie VOP nahrádza predchádzajúce znenie a nadobudne platnosť/účinky: dňom ich zverejnenia na webovej stránke spoločnosti CLAUDE s. r. o. (aplikuje sa v prípade, ak sú VOP zverejnené na tejto webovej stránke spoločnosti CLAUDe s. r. o.), alebo dňom nasledujúcim po ich odoslaní v elektronickej podobe (e-mailom) spoločnosťou CLAUDE s. r. o. na posledne známu e-mailovú adresu kupujúceho (aplikuje sa v prípade, ak VOP nie sú zverejnené na webovej stránke spoločnosti CLAUDE s. r. o.).

V Košiciach, dňa 27. decembra 2020.

Príloha č. 1

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(tento formulár je potrebné vyplniť a odoslať elektronicky alebo poštou spolu s tovarom len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu: CLAUDE s.r.o., so sídlom: Staničné námestie 11, 040 01 Košice, IČO: 36 778 486, prevádzka Mini potraviny Stanica, adresa na doručenie odstúpenia od zmluvy a tovaru: Staničné námestie 11, 040 01 Košice

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Dátum objednania/ dátum prijatia:……………………………………………………………………………………………

Meno a priezvisko spotrebiteľa:…………………………………………………………………………………………………

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov…………………………………………………………………………………………………………

Dátum:

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

 1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar a v prípade, ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus.
 3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (vyplneným formulárom zaslaným elektronicky alebo zaslaným poštou spolu s tovarom spoločnosti CLAUDE s.r.o., so sídlom: Staničné námestie 11, 040 01 Košice, IČO: 36 778 486, prevádzka Mini potraviny Stanica.)
 4. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledok odstúpenia od zmluvy

 1. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 2. Predávajúci Vám vráti všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na náklady na doručenie. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov
 3. Zašlite nám tovar späť na vyššie uvedenú adresu na doručenie odstúpenia a tovaru alebo ho prineste na našu adresu.
 4. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Týmto sa v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj ,,zákon o ochrane spotrebiteľa”) vydáva reklamačný poriadok spoločnosti CLAUDE s.r.o., IČO: 36 778 486 (ďalej len ,,CLAUDE s.r.o.”) Na oblasti neupravené reklamačným poriadkom sa aplikujú všeobecné právne predpisy, vrátane zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ,,Občiansky zákonník”). Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 27.12.2020.

1. Predmet reklamačného poriadku

  1. Tento reklamačný poriadok upravuje práva kupujúceho (spotrebiteľa) zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného spoločnosťou CLAUDE s.r.o. na webovej stránke www.nakupnastanici.online( ďalej len ,,e-shop”).

2. Právo na reklamáciu a lehota na reklamáciu

  1. Kupujúci má právo zakúpený tovar, na ktorom sa vyskytuje vada, reklamovať a to v rámci zákonnej záručnej doby stanovenej v Občianskom zákonníku, ak nie je na tovar poskytnutá dlhšia záručná doba.
  2. Kupujúci je povinný ihneď pri prevzatí tovaru skontrolovať predmet objednávky, jeho úplnosť alebo či nedošlo k zámene tovarov.
  3. Kupujúci je povinný skontrolovať obal, v ktorom je zabalený, a či nie je poškodený. V prípade, že ho prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, predávajúci nemusí uznať prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
  4. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie objednaného tovaru, ktorý nie je v zhode s potvrdenou objednávkou.
  5. Pri potravinárskych výrobkoch podliehajúcich rýchlej skaze musia byť vady uplatnené bez zbytočného odkladu, najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
  6. Pri ostatných potravinárskych výrobkoch musia byť vady reklamované v záručnej dobe uvedenej na obale (pri lehote trvanlivosti).
  7. Pri ostatnom spotrebnom tovare sa aplikuje záručná doba v súlade s ustanovením § 620 Občianskeho zákonníka, t.j. záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim, alebo záručná doba uvedená v záručnom liste, ak je dlhšia ako zákonná záručná doba alebo je uvedená vo VOP spoločnosti CLAUDE s.r.o..

3. Zodpovednosť predávajúceho

  1. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou sa pre tento účel rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané predávajúcim.
  2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu, nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola cena dojednaná nižšie.
  3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, t. j. tovar musí mať požadovanú, resp. právnymi predpismi stanovenú akosť, množstvo, mieru a hmotnosť a musí byť bez vád, t. j. musí zodpovedať záväzným technickým normám.
  4. Pri potravinách musí byť vyznačený dátum spotreby alebo dátum minimálnej trvanlivosti. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia kúpna cena.

4. Miesto uplatnenie reklamácie

  1. Reklamácia musí byť uplatnená u predávajúceho, u ktorého bol tovar zakúpený.
  2. Predávajúci je povinný vyplniť reklamačný formulár a zaslať ho elektronicky alebo poštou na adresu predávajúceho alebo osobným spísaním reklamácie v sídle predávajúceho na adrese: Staničné námestie 11, 040 01 Košice. Reklamačný formulár bude pre kupujúceho dostupný na sídle predávajúceho.

5. Uplatnenie reklamácie

  1. Kupujúci predloží okrem výrobku, ktorý je predmetom reklamácie tiež originál dokladu o nákupe tovaru v e- shope www.nakupnastanici.online alebo zjednodušený daňový doklad zaslaný na emailovú adresu kupujúceho po objednaní tovaru.
  2. Kupujúci taktiež predloží vypísaný reklamačný formulár v zmysle bodu 4.2.
  3. Reklamovaný výrobok musí kupujúci predložiť v čistom a hygienicky bezchybnom stave.
  4. Kupujúci musí uviesť nasledovné údaje: identifikáciu kupujúceho a to v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, označenie tovaru, ktorý si žiada vymeniť resp. vrátiť, dátum a podpis kupujúceho.
  5. Ak spolu s požadovanými dokladmi nie je priložený tovar, ktorý je predmetom reklamácie, predávajúci si vyhradzuje právo nepokračovať vo vybavení predmetnej reklamácie a má sa za to, že kupujúci nemá v úmysle tovar reklamovať.
  6. Kupujúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar, ktorý je zaslaný kupujúcim na dobierku.
  7. Pri spätnom zaslaní kupujúci zabalí tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie pri preprave môže mať za následok neuznanie reklamácie.
  8. O prijatí reklamácie a spôsobe jej vybavenia vystaví spoločnosť CLAUDE s.r.o. kupujúcemu písomný doklad a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim. Predávajúci je oprávnený zaslať tento doklad e-mailom, ak bola reklamácia tovaru odoslaná prostredníctvom e-mailu.

6. Vybavenie reklamácie

  1. Reklamácia je vybavená v momente ukončenia reklamačného konania, teda odovzdaním reklamovaného tovaru a vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku alebo jej zamietnutie, ktoré musí byť odôvodnené
  2. Ak je to možné, rozhodne sa o reklamácii ihneď. V zložitejších prípadoch sa rozhodne najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, vybaví sa reklamácia najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia.
  3. Ak ide o odstrániteľné vady, kupujúci má nárok na bezplatné a včasné odstránenie vady. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  4. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla užívať riadne ako vec bez vady, má kupujúci nárok na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
  5. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
  6. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže spoločnosť CLAUDE s.r.o. vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie a to v lehote v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa.
  7. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a spoločnosť CLAUDE s.r.o. ju zamietne, je spoločnosť CLAUDE s.r.o. povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť spoločnosti CLAUDE s.r.o. za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

8. Alternatívne riešenie sporov

  1. Ak kupujúci, ktorý má postavenie spotrebiteľa nie je spokojný s vybavením reklamácie, alebo sa domnieva že došlo k porušeniu jeho práv môže požiadať o nápravu spoločnosť CLAUDE s.r.o. a to prostredníctvom e-mailu: eshop@nakupnastanici.online.
  2. Ak táto zamietne túto žiadosť, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, môže sa kupujúci obrátiť s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporou a je možné v záujme rýchleho vyriešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať spôsobom určeným podľa § 12 predmetného zákona. Subjektom alternatívneho riešenie sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, resp. Iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke: http://www.mhsr.sk.). Spotrebiteľ, je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, na ktorý sa obráti. V prípade, cezhraničného spolu má právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
  3. V súlade s článkom 14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21.05.2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES, spotrebiteľ má právo svoje práva a nároky, vyplývajúce zo zmluvného vzťahu ( kúpnej zmluvy) s predávajúcim uplatňovať v rámci alternatívneho online riešenia sporov. Riešenie sporov online zabezpečuje platforma prevádzkovaná Európskou Komisiou. Spotrebiteľ je oprávnený využiť platformu RSO na riešenie sporov v jazyku, ktorý si zvolí. Platforma RSO je prístupná online na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

9. Ochrana osobných údajov

  1. Za účelom realizácie reklamácie bude predávajúci spracúvať nevyhnutne potrebné osobné údaje kupujúceho v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

Príloha č. 1

REKLAMAČNÝ FORMULÁR